Oldal kiválasztása

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény foglalkozik a fokozott kockázatú allergiás megbetegedéssel diagnosztizált tanulók iskolai helyzetével. A 25. §-ban alapvetően az intézményre vonatkozó, míg a 72. §-ban ezzel összhangban a szülőkre, nagykorú tanulókra vonatkozó szabályozást fogalmaz meg. Ezen paragrafusok részleteit a levél lenti részében találják meg.

Kérem, a jogszabályban leírtaknak megfelelően a KRÉTA rendszerben a számomra megküldött üzenetben legyenek szívesek tájékoztatni a diagnosztizált fokozott allergiás betegség fennállásával kapcsolatban 2023. szeptember 25-ig. Kérem továbbá, hogy a 72. § (1a) bekezdésének megfelelően a tanuló a számára életmentő gyógyszert tartsa magánál.

A biztonságos sürgősségi ellátás biztosítása érdekében éljenek azzal a lehetőséggel, amelyről a Belügymisztérium a következő tájékoztatást adta: az allergiával érintett tanulók részére 100%-os társadalombiztosítási támogatással 3 darab autoinjektor íratható fel a kezelőorvossal, amelyből egy az iskolában helyezendő el. Gondoskodjanak a lejárt szavatosságú autoinjektor cseréjéről. (Az iskolában a portán egy darab autoinjektor (EpiPen) található, mely anafilaxia sürgősségi kezelésére használható.)

Köszönöm az együttműködésüket.

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán

igazgató

25.§
(5a) A köznevelési intézménynek biztosítania kell
a) a 62. § (1a)–(1e) bekezdése szerint a diabétesszel élő, valamint
b) a fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált
gyermekek, tanulók egészségének megőrzésére fordított fokozott figyelmet.
(5b) A szülő, törvényes képviselő, a nagykorú tanuló az (5a) bekezdés a) és b) pontja szerinti körülmény fennállásáról a köznevelési intézményt legkésőbb a gyermek óvodai jogviszonya, a tanuló tanulói jogviszonya létesítésekor tájékoztatja.
(5c) Ha a szülő, törvényes képviselő, a nagykorú tanuló az (5a) bekezdés a) és b) pontja szerinti körülmény fennállásáról a gyermek óvodai jogviszonya, a tanuló tanulói jogviszonya létesítését követően szerez tudomást, akkor a szülő, törvényes képviselő, a nagykorú tanuló a köznevelési intézményt a tudomásszerzést követően erről haladéktalanul tájékoztatja.
(5d) A köznevelési intézmény az (5a) bekezdés
a) a) pontja szerinti körülménnyel összefüggésben a szülőtől, törvényes képviselőtől, nagykorú tanulótól kapott adatokat a 41. § (10) bekezdése szerint,
b) b) pontja szerinti körülménnyel összefüggésben a szülőtől, törvényes képviselőtől, nagykorú tanulótól kapott adatokat a gyermek, tanuló biztonságos napközbeni ellátásának céljából legfeljebb a gyermek óvodai jogviszonya, a tanuló tanulói jogviszonya fennállásáig kezeli.

72. §
(1) A szülő kötelessége, hogy
a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét,
b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését,
c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.
(1a) A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről
a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy
b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul
tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.
(1b) Nagykorú tanuló esetén az (1a) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettség a tanulót terheli.
(1c) Az (1a) bekezdés szerinti adatot a nevelési-oktatási intézmény a gyermek, tanuló biztonságos napközbeni ellátásának céljából legfeljebb a gyermek óvodai jogviszonya, a tanuló tanulói jogviszonya fennállásáig kezeli.

Share This