Oldal kiválasztása

A veszprémi Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának (Dök) Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)

A Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzata az Iskola nappali tagozatos tanulóinak az érdekképviseleti szerve

 • Célja
  1. A diákság összefogása
  2. A diákélet fellendítése
  3. Az iskolapolgárok közti jó együttműködés kiépítése és fenntartása
  4. A diákjogok védelme
 • Feladata
  1. A diákjogok képviselete iskolán kívül és belül egyaránt
  2. Az információ áramlásának biztosítása az iskola polgárai között
   • Rendezvények hirdetése
   • Információ gyűjtése és hirdetése
   • Diákok rendezvényszervezési szándékainak bejelentése
  3. Szükség esetén az SzMSz és a Házirend éves felülvizsgálata és korszerűsítése
  4. Aktív DÖK-tagok képzése
  5. Az igazgatóság előzetes értesítése a diákság által szervezett bármiféle megnyilvánulásról
  6. Az öntevékeny csoportok segítése
  7. A szervezett formában történő véleménynyilvánítás lebonyolítása
  8. A DÖK munkájához szükséges anyagi háttér megteremtése és fenntartása
 • Felépítése

A DÖK alapegysége az osztályközösség

Képviselői, ill. tisztségviselői mandátum 10 napnál tovább betöltetlenül nem maradhat

1. Osztályképviselők:

  • Feladata: az osztály érdekeinek képviselete, megjelenni a képviselői üléseken
  • Az osztályközösség választja a közösség által meghatározott időtartamra
  • A képviselői üléseken egy szavazattal rendelkezik az osztály, ezt az osztályképviselő adja le
  • Amennyiben a gyűlésen nem tud megjelenni, abban az esetben a helyettesítéséről saját magának kell gondoskodnia (az osztály nem maradhat képviselet nélkül)

2. Évfolyam képviselők:

  • Feladata: az évfolyam érdekeinek képviselete, megjelenni a képviselői üléseken
  • Az osztályképviselők választják maguk közül, mandátuma 1 évre szól.
  • Szavazattal, mint osztályképviselő rendelkezik, nincs külön szavazati joga.
  • Amennyiben a gyűlésen nem tud megjelenni, abban az esetben a helyettesítéséről saját magának kell gondoskodnia (az évfolyam nem maradhat képviselet nélkül)

3. Tisztségviselők:

  • Elnök(ök), Lovassy Lóvé felelősök (min. 2 fő)
  • Az iskola nappali tagozatos tanulói közül, szükség esetén titkos szavazással választják az osztályképviselők
  • Az osztályképviselő, valamint évfolyam képviselő is betöltheti ezt a tisztséget
  • A tisztségviselő-jelölteknek – róluk való szavazás esetén – nincs szavazati joguk
  • Mandátumuk egy tanévre szól
  • Tiszteletben tartják a DÖK-ös hagyományokat
  • DÖK-ről átfogó képük van
  • Választás:
   Osztályképviselők választják a tisztviselőket
   Évenként tisztújítást kell tartani
   A választást megelőző héten kihirdetik a jelölteket- csak az osztályképviselői gyűlésen kampányolhatnak a jelöltek:A tisztség előző betöltője köteles tájékoztatni az adott poszt jelöltjeit feladatköréről, jogköréről (a választást megelőző héten)
   A választást egy független(mandátummal nem rendelkező tag) Választási Biztos bonyolítja le
   Amennyiben a választás során szabálytalanságot tapasztal, a választás érvénytelen, és újat kell kiírni
 • Tisztség megszűnése/megszűntetése:
  A tisztségviselő bármikor lemondhat tisztségéről
  Új szavazás kiírását kezdeményezheti az osztályképviselők 2/3-a

4. Elnök(ök)

  • Feladatuk:
   Irányítják és felelőseik a DÖK munkájának
   Levezetik a DÖK ülést
   Ha szükséges, akkor a napirend részleteiről időben tájékoztatja a képviselőket
   Az iskolai problémakezelő-rendszer irányítója
   Éves beszámolóval tartozik a képviselőtestületnek
   Fegyelmi tárgyaláson képviseli a DÖK-öt
   Az adott évben megválasztott párt vezetőjével folyamatos kapcsolattartás
 • Egyéb elvárások:
  Diplomáciai érzék
  Együttműködés és kölcsönös tisztelet az iskolapolgárokkal
  A poszt betöltésére erkölcsileg is megfelelő legyen.
 • Jogkörei:
  Ha bármilyen okból kérik, köteles 10 munkanapon belül ülést összehívni
  Zárt ülést rendelhet el és ő szabhatja meg az ülés tagjait
  Csak ő rendelkezik pénzkiutalási joggal
  Bármely hatáskörét, bármely korlátozással, bármely képviselőre átruházhatja
  Minden kérdésben döntési jogköre van
  A DÖK-ös képviselők döntését megfelelő indoklással megvétózhatja
  Mandátuma megválasztástól lemondásig- vagy leváltásáig szól
  Szükség esetén együttműködik az osztályfőnökkel az igazolás rendezésénél (hivatalos DÖK programra kikért tanuló esetében)
  Szükség esetén feljárás a tanári szintre

Lovassy Lóvé (továbiakban: „Loló”) felelősök
Feladatuk:
A tanév során a Loló szabályzata alapján kezelik a Loló kincstárát és az ahhoz tartozó egyéb feladatokat ellátják.

5. DMSP (Diákmozgalmat Segítő Pedagógus)

  • Feladata: a DÖK és a tantestület közötti jó kapcsolat és információ-áramlás fenntartása
  • Segíti a DÖK munkáját
 • Működése
  1. A DÖK szavazóképes, ha a mandátumok több mint 50%-a jelen van A szavazóképes DÖK döntéseit szavazással érvényesíti
  2. A tisztújító ülés – az adott tanév végén (lemondás / leváltás esetén a következő teljeskörű DÖK-gyűlésen) tartandó.
  3. A tanév folyamán lehetőleg minden héten egy ülést tartania kell a DÖK-vezetőségnek
  4. Ha a tisztségviselő nem érhető el, a DÖK ideiglenesen helyettest választhat (amennyiben az elnök nem ruházta át a hatáskörét másra)
  5. A képviselőt osztálya bármikor visszahívhatja
  6. A DÖK-nek 3 tagot delegálnia kell az iskolaszékbe (2 elnök és 1fő-10 évfolyamos diák)
  7. Évente közgyűlést kell tartani (a törvény értelmében), ez a legmagasabb fórum, itt számolnak be a tisztségviselők éves munkájukról, a tanulói jogok érvényesüléséről, mindezekkel kapcsolatban szabadon tehetnek fel kérdéseket a közgyűlés résztvevői, ide a DÖK az iskola fenntartóját is meghívhatja, akihez kérdést intézhet
  8. A DÖK-höz intézett panaszokat a tanárok/igazgatóság felé (ha szükséges) név kiadása nélkül kezeli
  9. Amennyiben egy probléma megoldására vagy a megoldástervezet elkészítésére a DÖK bizottságot állít fel, a bizottság munkájával legkésőbb 2 héten belül el kell készülnie, s a DÖK-öt tájékoztatnia kell. Kivételt jelent, ha a bizottságnak a DÖK által meghatározott időpontra kell végeznie. A bizottság munkájáért az annak élére kinevezett személy a felelős, s a bizottság munkája e személy kinevezésével kezdődik.

Veszprém, 2023. szeptember 01.

Share This